Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA īsteno valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, administrē valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.