Andis Dejus

Andis Dejus

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas prezidents un SIA „Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājs

Andis Dejus ir viens no Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas dibinātājiem, kas ar savu darbu tajā ir veicinājis kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā, to atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, kā arī ES un LR vides normatīvo aktu prasībām. Andis Dejus ir absolvējis Rīgas Politehniskā institūtā Inženierceltniecības fakultāti, iegūstot Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiera kvalifikāciju. No 1991.gada, Anda Dejus vadībā, sākas SIA „Liepājas ūdens” uzņēmuma strauja attīstība. To visnotaļ veicina A.Dejus ieinteresētība sava uzņēmuma un pilsētas attīstībā, kā arī milzu uzņēmība un spēja radoši un profesionāli sadarboties ar kolēģiem, speciālistiem, valsts un pilsētas vadītājiem.
Pateicoties tam jau 1995. gadā uzņēmums uzsāka realizēt pirmo starptautisko vides projektu Latvijā „Liepājas vides projekts”, kurā tika piesaistīti līdzekļi no Pasaules Bankas, NEFCO, Somijas valdības, PHARE, Latvijas valsts un Liepājas pašvaldības budžeta. Projekts tika realizēts veiksmīgi un novērtēts kā ļoti profesionāls darbs, tādējādi paverot iespējas arī citu tam sekojošo projektu realizācijai un viešot uzticību uzņēmumam. Jau 4 gadus SIA “Liepājas ūdens” darbojas saskaņā ar ISO 9001:2008 standarta prasībām, kas apliecina uzņēmuma darba kvalitāti un atbildīgu attieksmi pret saviem klientiem.
Andis Dejus interesējas un aktīvi izmanto citu valstu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanā un attīstībā, lai uzņēmumi savā darbībā būtu videi draudzīgi, tas attiecas gan uz notekūdeņu dūņu apstrādi un utilizāciju, gan jaunu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu. Aktīvi līdzdarbojas Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas nozari, organizē apmācības un seminārus nozares speciālistiem, piedalās un līdzdarbojas ūdenssaimniecības mācību literatūras sagatavošanā un izdošanā.