Kai Alhanen

Kai Alhanen

Dialogu Akadēmijas direktors un pasniedzējs

Dialogu Akadēmijas direktors un pasniedzējs, konsultants projektam Timeout, SITRA, Somija.