Artis Eglītis

Artis Eglītis

Latvijas ev.lut. baznīcas mācītājs, Starptautiskā Pastorālās vadības institūta attīstības vadītājs Eiropā