Dr.iur. Edvīns Danovskis

Dr.iur. Edvīns Danovskis

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents